ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Τυμπανόγραμμα και ακουστικά αντανακλαστικά

Τυμπανομετρία είναι μια πολύ χρήσιμη δοκιμή της ακαμψίας του τυμπανικού υμένα και αξιολογεί την λειτουργία του μέσου ωτός.

Μπορεί να είναι χρήσιμη στην ανίχνευση υγρού στο μέσο ους, αρνητικής πίεσης του μέσου ωτός, της διαταραχής των ακουστικών οσταρίων, της διάτρησης της τυμπανικής μεμβράνης και των συμπτωμάτων ωτοσκλήρυνσης.